Hariduse Kutsenõukogu 22. mai 2014. aasta otsusega nr 14 kinnitati sotsiaalpedagoogi kutseala kutsete andjaks Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus. ESPÜ on koostöös Kutsekojaga välja töötanud sotsiaalpedagoogi kutsestandardi tasemed 6 ja 7 (kinnitati aprillis 2018).

Astu liikmeks!Kutsekomisjon

 

Kutse taotlemise info

Kutse andmise protseduur

Hindamiskomisjon, hinnanud esitatud dokumente ja läbi viinud taotlejaga vestluse, teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitteandmise kohta. Kutsekomisjon langetab otsuse. Kutse andja teatab taotlejale otsusest ja väljastab kutsetunnistuse.

Kuidas dokumente vormistada

Sotsiaalpedagoog, tase 6 ja sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse taotleja esitab dokumendid digitaalselt. Esitada tuleb avaldus (avaldusele palume teha märge: „Olen nõus oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris“). isikut tõendava dokumendi koopia, taotletava kutsega seotud täienduskoolituste koopiad, tööalast kompetentsi tõendavad dokumendid (CV, kutsealaste tegevuse kirjeldus, kompetentsipõhine eneseanalüüs, kutsestandardipõhine portfoolio) ja muud taotlust toetavad materjalid.
Kutse taotlemise avalduse vormi leiad siit:
Kutse_taotlemise_avaldus

Dokumentide täpse loetelu, esitamise korra ning kõik vormid leiad:
Sotsiaalpedagoogi kutsete andmise kord

Kutse taotleja ees-ja perekonnanimi ning isikukood avalikustatakse kutseregistris. Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Kutse taotlemise tasu on 88 eurot, mis tuleb üle kanda Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse arveldusarvele (EE811010220052280017 SEB Pank, märkida: nimi ja kutse taotlemise tasu) koos dokumentide esitamisega.
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10522151/hinnad

Millal ja kus hinnatakse

Järgmine sotsiaalpedagoogide kutse taotlemise VIII voor toimub 2021 aasta sügisel
Ajakava:
1. oktoober 2021  – dokumentide esitamise tähtaeg.
Kuni 19. oktoober 2021  – dokumentide hindamine (hindamise I etapp)
20. – 30. oktoober  2021. –  vestlused
2. – 27. november 2021 – hindamisprotsess jätkub (hindamise II etapp)
1. detsember 2021  – kutsekomisjoni koosolek

Dokumendid esitada e-kirja teel:
Anar55@hot.ee

Dokumentide laekumisest antakse tagasisidet igale kutse taotlejale.
Sellele järgneb kuni hindamiskomisjoni poolt teostatav dokumentide hindamise etapp. Dokumentide hindamise etapi järgselt toimuvad vestlused kutse taotlejatega, mille toimumise aeg ja koht lepitakse kokku personaalselt e-kirja teel.
Otsuse kutse omistamise kohta teeb kutsekomisjon hindamiskomisjoni ettepanekute alusel.

 

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks võib pöörduda kontaktisik Anar Kulpas poole e-kirja teel: Anar55@hot.ee

Liikmeks astumise avaldus

1. Lae alla ning täida liikmeks astumise avaldus

Liikmeks astumise avaldus

2. Allkirjasta avaldus digitaalselt ning laadi üles