Hariduse Kutsenõukogu 03.04.2024 otsusega nr 6-4/36 kinnitati sotsiaalpedagoogi kutseala kutsete andjaks Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus. ESPÜ on koostöös Kutsekojaga välja töötanud sotsiaalpedagoogi kutsestandardi tasemed 6 ja 7 (kehtivad alates 01.01.2024).

Astu liikmeks!Kutsekomisjon

 

Kutse taotlemise info

Alates 1.01.2024 kehtib uuendatud sotsiaalpedagoogi kutsestandard, mis on kättesaadav:

Kutse andmise protseduur

Hindamiskomisjon, hinnanud esitatud dokumente ja läbi viinud taotlejaga vestluse, teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitteandmise kohta. Kutsekomisjon langetab otsuse. Kutse andja teatab taotlejale otsusest ja väljastab kutsetunnistuse.

Kuidas dokumente vormistada

Sotsiaalpedagoog, tase 6 ja sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse taotleja esitab dokumendid digitaalselt.

Esitada tuleb avaldus (avaldusele palume teha märge: „Olen nõus oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris“). isikut tõendava dokumendi koopia, taotletava kutsega seotud täienduskoolituste koopiad, tööalast kompetentsi tõendavad dokumendid (CV, kutsealaste tegevuse kirjeldus, kompetentsipõhine eneseanalüüs, kutsestandardipõhine portfoolio) ja muud taotlust toetavad materjalid.

Dokumendid esitada e-portfooliona (veebilink saata) e-mailile: spkutse@gmail.com

Kutse taotlemise avalduse vormi leiad siit: Kutse_taotlemise_avaldus

Täidetava vormi kutse taotlejale leiad siit: Vorm kutse taotlejale

Dokumentide täpse loetelu, esitamise korra ning kõik vormid leiad: Sotsiaalpedagoogi kutsete andmise kord  (kehtiv alates 17.04.2024)

Kutse taotleja ees-ja perekonnanimi ning isikukood avalikustatakse kutseregistris. Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Kutse taotlemise tasu on 150 eurot, mis tuleb üle kanda Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse arveldusarvele (EE811010220052280017 SEB Pank, märkida: nimi ja kutse taotlemise tasu) koos dokumentide esitamisega. https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10522151/hinnad

Millal ja kus hinnatakse

Järgmine sotsiaalpedagoogide kutse taotlemise voor toimub 2024 aasta sügisel.

Ajakava: september 2024 – dokumentide esitamise tähtaeg. oktoober-november 2024 – hindamiskomisjoni vestlused kutsetaotlejatega. Vestluse aeg ja koht lepitakse kokku iga taotlejaga eraldi.

Kutse taotlemise infotund 

Kutse taotlemise infotund toimub 15. aprillil 2024 kell 13.00 veebis lingil https://meet.google.com/dqy-smxc-xzh

Sisuliste küsimuste korral aitab Teid: Iiris Tagen (hindamiskomisjoni esimees)

e-mail: iiris.irs@gmail.com

tel +372 529 1085

Dokumentide laekumisest antakse tagasisidet igale kutse taotlejale. Sellele järgneb kuni hindamiskomisjoni poolt teostatav dokumentide hindamise etapp. Dokumentide hindamise etapi järgselt toimuvad vestlused kutse taotlejatega, mille toimumise aeg ja koht lepitakse kokku personaalselt e-kirja teel. Otsuse kutse omistamise kohta teeb kutsekomisjon hindamiskomisjoni ettepanekute alusel.

Liikmeks astumise avaldus

1. Lae alla ning täida liikmeks astumise avaldus

Liikmeks astumise avaldus

2. Allkirjasta avaldus digitaalselt ning laadi üles