Sotsiaalpedagoogide eetikakoodeks

Sotsiaalpedagoogikas on kõige keskmeks inimlikkus, millega käivad kaasas aktsepteerimine, empaatia, koostöö. Sotsiaalpedagoogiline teenus peab olema kvaliteetne ja hinnatud. Nende väärtuste ning  kvaliteetse teenuse hoidmiseks ja tagamiseks on koostatud sotsiaalpedagoogi eetikakoodeks.

Eetikakoodeksi eesmärgiks on anda soovitusi sotsiaalpedagoogidele nende igapäevases töös, olla abiks  eetiliste valikute tegemisel ja otsuste langetamisel ning hinnata kõlbeliselt enda ning oma kolleegide käitumist.

Seaduste ja käesoleva dokumendiga reguleerimata juhtudel tuleb lähtuda nõrgema osapoole huvidest.

1. Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös üldistest inimlikest põhialustest, austab iseennast ja kõigi inimeste au ja väärikust.

2. Sotsiaalpedagoog austab inimeste erinevusi ning nende vajadusi.

3. Sotsiaalpedagoog väärtustab oma panust inimeste igapäevaelu toetamisel, nende heaolu ja elukvaliteedi tõstmisel.

4. Sotsiaalpedagoog tagab iseenda töökõlblikkuse- jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset, emotsionaalset ning sotsiaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ja energiakulu ning osaleb supervisioonil.

5. Sotsiaalpedagoog väärtustab meeskonnatööd, vastastikust abi ning koostööd teiste spetsialistidega.

6. Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös suhete olulisusest ning arvestab inimese lähivõrgustiku, kogukonna ning teiste inimeste mõju nende elule.

7. Sotsiaalpedagoog hoiab ja arendab oma tööalast kompetentsi, õppides iseseisvalt ja osaledes täiendkoolitusel.

8. Sotsiaalpedagoog reflekteerib regulaarselt ennast ja oma tööd eesmärgiga hoida iseennast ja töö kvaliteeti.

9. Sotsiaalpedagoog lähtub töös klientidega oma kompetentsuse piiridest ning ei anna lubadusi, mida ta ei suuda täita.

10. Sotsiaalpedagoog usub kliendi võimesse teha oma elu puudutavaid otsuseid, suunab teda delikaatselt arukatele otsustele, tunnustab ja respekteerib kliendi isiklikke eesmärke, vastutust ja kodanikuõigusi, mis vastavad tema suutlikkusele ja pädevusele.

11. Sotsiaalpedagoog austab klientide õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele ning kasutab tema käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt seaduses kehtestatud korrale või kliendiga sõlmitud kokkuleppele, seni kuni pole ohus kellegi elu või tervis.

12. Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös teaduspõhisest lähenemisest, mis aitab parandada inimese toimetulekut.

13. Sotsiaalpedagoogil on õigus ja kohustus juhtida tähelepanu sotsiaalsetele ja ühiskondlikele  probleemidele  ning teha ettepanekuid nende ennetamiseks ja lahendamiseks.

14. Sotsiaalpedagoogil on kohustus seista hea oma professiooni maine eest.

15. Sotsiaalpedagoogide kohta esitatud pöördumisi eetikaprintsiipide rikkumiste või professionaalsete eksimuste kohta käsitleb eetikakomisjon, mis koosneb kolmest Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse liikmest. Iga juhtumi käsitlemiseks määratakse ühenduse juhatuse poolt  uus komisjon.

ESPÜ arengukava 2030

Väärtused

Väärtused on hoiakud ja põhimõtted, mis ümbritsevad meid kõikjal justkui uduloorina. Väärtus on kui ühenduslüli, mis ühendab inimest iseenda, teiste ja ühiskonnaga. Väärtused kujundavad suhteid ja kogemusi. ESPÜ alusväärtuseks on INIMENE. Sotsiaalpedagoogikas on kõige keskmeks inimlikkus, millega käivad kaasas aktsepteerimine, empaatia, koostöö.

 • INIMENE
 • Aktsepteerimine
 • Empaatia
 • Koostöö

Visioon

Sotsiaalpedagoogiline töö üle-Eesti on kvaliteetne ja väärtustatud. ESPÜ on tunnustatud partner ja ekspert haridusvaldkonnas.

Missioon

ESPÜ esindab ja kaitseb sotsiaalpedagoogide õigusi ja huve. ESPÜ on väärtuslik nii oma liikmetele kui igale Eesti sotsiaalpedagoogile, pakkudes toetavat võrgustikku ning professionaalseid arenguvõimalusi.

Eesmärgid 2030

Sotsiaalpedagoogika Eestis

 • Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded, haridus ja roll tööturul on üheselt mõistetav.
 • Sotsiaalpedagoogidel on võimalus taotleda sotsiaalpedagoogi kutset tase 8.
 • Sotsiaalpedagoogika on ühiskonnas nähtav ja kuuldav eriala.
 • Igas Eesti piirkonnas on sotsiaalpedagoogide koostöövõrgustik.

Liikmed ja organisatsioon

 • ESPÜ sees toimib võrgustikutöö: liikmed on valmis kaasa mõtlema, nõustama, oma töövahendeid ja kogemusi jagama.
 • ESPÜ korraldab alustavatele sotsiaalpedagoogidele mentorteenust.
 • ESPÜ osaleb kaasaegsete ja innovaatiliste sotsiaalpedagoogiliste meetodite väljatöötamisel.