Kinnitatud 12.04.2019

Ametijuhend on kooskõlas kutsestandardi ning kehtiva seadusandlusega. Ametijuhend on koostatud haridusasutuses töötava sotsiaalpedagoogi ülesannete, õiguste ja kohustuste määratlemiseks ning on soovituslik. Poolte kokkuleppel võib teha muudatusi.

Üldpõhimõtted

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine. Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö inimestega. Tema töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv ning jaguneb tööks klientidega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.

1. Sotsiaalpedagoogi tööülesanded

1.1 kavandab, koordineerib, teostab ning analüüsib sotsiaalpedagoogilist tegevust haridusasutuses tehes aktiivset koostööd lapsevanematega (eestkostjatega) ja haridustöötajatega kaasates vajadusel teisi kooliväliseid spetsialiste.

1.2 märkab, selgitab ja viib läbi esmase sotsiaalpedagoogilise hindamise abi vajava lapse lähikeskkonna ressursside ning võimaluste selgitamiseks ning vajalikuks sekkumiseks.

1.3 suunab last analüüsima ennast ja oma käitumist, õpetab innustab ja motiveerib last rakendama sotsiaalseid pädevusi edendavaid strateegiaid.

1.4 nõustab lapsevanemaid lapse sotsiaalsete pädevuste teemal ja selgitab lapse eakohaseid sotsiaalsed toimetulekuoskusi takistavaid tegureid, abistades sobivamate kasvatusalaste strateegiate leidmisel ja rakendamisel. Jagab infot haridusasutuse välistest abi-ja nõustamisvõimalustest.

1.5 nõustab haridusasutuse töötajaid ja juhtkonda laste heaolu ja turvalisust tagava õpikeskkonna kujundamisel, tegeleb ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimisega.

1.6 teeb koostööd sotsiaalpedagoogilise teavitustöö ja parimate praktikate rakendamiseks (osalemine teemapäevadel, töörühmades, ainesektsioonides, loengutel, professionaalne enesearendamine). Osaleb erialases arendustegevuses.

2. Sotsiaalpedagoogi õigused

Sotsiaalpedagoogil on õigus:

2.1 saada tööks vajalikku infot haridusasutuse teistelt töötajatelt, tutvuda dokumentidega ja külastada tunde;

2.2 piisavalt suurele ja helikindlale tööruumile, et tagada töö protsessis osalejate turvalisus, privaatsus ja info konfidentsiaalsus. Tööruumis on lukustatav kapp, kaasaegsed info-ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid jm tööks vajalik;

2.3 tehes koostööd aineõpetajaga nõustada õpilasi õppetunni ajal.

2.4 lähtudes lapse heaolust ja andmekaitse seadusest ning tööeetikast otsustada, millist informatsiooni jagada;

2.5 paindlikult jaotada ise oma tööaega.

2.6 teha haridusasutuse juhtkonnale ja õpetajatele ettepanekuid laste arengu paremaks toetamiseks ning osaleda asutuse arendustegevuses;

2.7 osaleda regulaarselt individuaalses või grupi kovisioonis/supervisioonis ning enesearenduse ja –täienduskursustel.

3. Sotsiaalpedagoogi vastutus ja tööeetika

3.1 Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös ametijuhendist, erialasest ettevalmistusest ja kutseoskustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

3.2 Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös lapse huvidest, võttes seejuures arvesse tema individuaalsust, arengutaset ja kasvukeskkonda.

3.3 Sotsiaalpedagoog tagab isikliku info konfidentsiaalsuse ja usaldusväärsuse, kuid tegutseb seaduse järgi, kui laps on abivajav või hädaohus.

3.4. Sotsiaalpedagoog kaasab last oma elu puudutavate otsuste tegemisel, suunab tedadelikaatselt arukatele otsustele, tunnustab ja respekteerib lapse isiklikke eesmärke, vastutust ja kodanikuõigusi.

3.5. Sotsiaalpedagoog vastutab enda oskuste ja kompetentsuse eest ning hoiab end kursis uute sotsiaalpedagoogiliste meetoditega, täiendab end regulaarselt ning otsib võimalusi kovisiooni-või supervisiooni grupis osalemiseks.